Definities

1.   CTS-Chiptuning , gevestigd te Beek onder KvK nr. 71169865.

2.   Klant: degene met wie  een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen:  en klant samen.

4.   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens .  

2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

1.   Aanbiedingen en offertes van  zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.   Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

3.   Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.   Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

 

Aanvaarding 

1.   Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt  zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

2.   Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt  slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

1.   Alle prijzen die  hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.   Alle prijzen op die  hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan  te allen tijde wijzigen. 

3.   De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door  vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

4.   De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van , geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.   Indien partijen voor een dienstverlening door  een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6.  CTS-Chiptuning is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

7.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient  de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

8.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9.    heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

10.   Voorafgaand aan de ingang ervan zal  prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11.   De consument heeft het recht om de overeenkomst met  op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 
Gevolgen niet tijdig betalen

1.   Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is  CTS-Chiptuning gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.   Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan CTS-Chiptuning. 

3.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.   Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag  zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van  op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan  te betalen. 

 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan  te verrekenen met een vordering op . 

 

 

Verzekering

1.   De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

o  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o  zaken van  die bij de klant aanwezig zijn

o  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd  

2.   De klant geeft op eerste verzoek van  de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Garantie

 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor  enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

1.    voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.    heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.   De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat  tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.   Ieder voertuig dient afgeleverd te worden bij CTS-Chiptuning zoals overeengekomen tijdens het maken van de afspraak

6.   Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat er  tijdig begonnen kan worden aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.  
7.  Indien de klant niet in staat is zijn/haar auto tijdig af te leveren bij CTS-Chiptuning zal dit minstens 48 uren op voorhand kenbaar maken bij CTS-Chiptuning. Ieder niet of laattijdige annulering zal van rechtswege aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het afgesproken totaalbedrag met een minimum van €200 Exclusief BTW.
8.    Een afspraak is pas officieel en rechtsgeldig geannuleerd na ontvangst van een annuleringsbevestiging. Deze wordt verstrekt na het correct en tijdig annuleren van een afspraak.
Annuleren van een gemaakte afspraak dient altijd minimaal 48 uren op voorhand per e-mail te worden doorgegeven.


Aansprakelijkheid
1. CTS-Chiptuning is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien CTS-Chiptuning is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.
2. De klant wordt geacht het voertuig binnen twee (2) dagen na aflevering/voltooiing van de werkzaamheden te hebben getest en is verplicht om eventuele merkbare klachten bij het gebruik van het voertuig binnen vijf (5) dagen na aflevering/voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk kenbaar te maken gemaakt bij CTS-Chiptuning.

3. Visuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij aflevering/ontvangst van het voertuig te worden gemeld, zichtbare gebreken zullen worden vermeld op de verkoopfactuur en worden door beide partijen (CTS-Chiptuning en klant) ondertekend. Eenmaal het voertuig is overgedragen aan de klant kan CTS-Chiptuning niet meer aansprakelijk worden gesteld voor visueel zichtbare gebreken. De klant dient het voertuig bij voltooiing/aflevering grondig te inspecteren op eventuele zichtbare gebreken.

4. Eventuele gebreken dienen het normale gebruik van het voertuig dusdanig te belemmeren dat het normale gebruik hiervan wordt belemmerd.
5. CTS-Chiptuning is niet gehouden tot enige vrijwaring, voor welke schade dan ook indien:

(a) De klant verkeerd gebruik maakt van het voertuig.
(b) Er werkzaamheden aan het voertuig hebben plaatsgevonden of elektronische apparaten zijn aangesloten aan het voertuig nadat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
(c) Het voertuig problemen ondervindt ten gevolge van ouderdom, normale slijtage, slecht onderhoud of er zich productiefouten van de fabrikant voortdoen.

6.    CTS-Chiptuning is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  

7.   Indien  aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

8.    CTS-Chiptuning is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

9.   Indien CTS-Chiptuning aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

11. CTS-Chiptuning biedt onder geen enkele voorwaarde garantie aan op slijtage onderdelen, de motor, aanbouwdelen van de motor of aan enige regelapparaten.

 

 

Informatieverstrekking door de klant 

1.   De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan .  

2.   De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.   Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert  de betreffende bescheiden. 

4.   Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst 

1.   Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

2.   Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant  schriftelijk in gebreke stellen. 

 

Intellectueel eigendom 

1.    behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2.   De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Boetebeding

1.   Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van  een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 

2.   Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

3.   Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van  waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart  tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door  CTS-Chiptuning geleverde producten en/of diensten. 

 

 

Klachten

1.   De klant dient een door geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant  daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden, CTS-Chiptuning hiervan op de hoogte te stellen. 

3.   Consumenten dienen  uiterlijk binnen 5 dagen na voltooiing  van de werkzaamheden CTS-Chiptuning hiervan op de hoogte te stellen.

4.   De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat  in staat is hierop adequaat te reageren. 

5.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1.   De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan .

2.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling  ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als  een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan  verschuldigd zijn. 


 

 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van  vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


 

Recht op ontbinding

1.   De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door  niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat  in verzuim is. 

3.    heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van  in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan  kan worden toegerekend in een van de wil van  onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van  kan worden verlangd. 

2.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.   Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor  1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat  er weer aan kan voldoen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.    is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst 

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

 

Wijziging algemene voorwaarden

1.   CTS-Chiptuning is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal  zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.   Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

1.   Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van . 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat  bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar  is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 01 maart 2018.

Meer dan 10 jaar ervaring in de automotive branche.

Ervaren en gespecialiseerd in alle Engine Control Units. Uw auto is bij ons in goede handen!

Onze diensten

- Maatwerk chiptuning

- Roetfilter verwijderen (Soft-en hardwarematig)

- DSG Tuning

- EGR uitschakelen

- DTC's verwijderen 

- Pops and bangs 

- Start/Stop uitschakelen

Bezoek ons

CTS-Chiptuning
Hoolstraat 4a
6191 TX Beek (Limburg)

+31(0)6 - 50 6000 60

Info@cts-chiptuning.com

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon